Politika privatnosti

Ova pravila o privatnosti određuje kako shop.periart.rs koristi i štiti sve informacije koje dajete kada koristite ovu web stranicu. Shop.periart.rs je posvećen tome da vaša privatnost bude zaštićena. Ukoliko Vas molimo da date određene podatke po kojima možete biti identifikovani kada koristite ovu web stranicu, onda možete biti sigurni da će se koristiti samo u skladu s ovom izjavom o zaštiti privatnosti. Shop.periart.rs može promeniti ovu politiku s vremena na vreme ažurirati ovu stranicu. Trebali biste proveriti ovu stranicu s vremena na vreme kako bi ste se osigurali i bili zadovoljni bilo kakvim promenama.


Opšti uslovi poslovanja

Posetom ili kupovinom putem shop.periart.rs prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo shop.periart.rs ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti shop.periart.rs. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Maloletnici mogu koristiti shop.periart.rs uz nadzor roditelja ili staratelja.

Shop.periart.rs ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez prethodnog obaveštenja.

Shop.periart.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, shop.periart.rs ne može da garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili. Shop.periart.rs ne može garantovati da su svi proizvodi prikazani na sajtu dostupni za isporuku.

Sve cene proizvoda navedene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Shop.periart.rs se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu odnosno po kojoj Vam je potvrđena porudžbina.

Shop.periart.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni. Shop.periart.rs zadržava pravo da može promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici.

Politika privatnosti

Shop.periart.rs se obavezuje se da će čuvati privatnost svih  korisnika. Prikupljanje podataka obavlja se jedino u funkciji poslovanja i informisanja korisnika. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju poštujući načelo zaštite privatnosti.

ODUSTANAK OD KUPOVINE
Kupac ostvaruje pravo na povraćaj robe u roku od max 14 dana od dana prijema proizvoda. Prilikom vraćanja proizvoda, koji mora biti zapakovan u originalnoj anbalaži, neophodno je da se proizvod vrati u istom stanju kakav je stigao kod kupca (bez ikakvih tragova korišćenja i oštećenja), sa svom pratećom dokumentacijom i dodatnim elementima ili opremom koja je isporučena (račun, garancija, uputstvo, pakovanje itd). Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 
Molimo Vas da pre bilo kakvog korišćenja proizvoda pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i uslove garancije. Proizvode pažljivo koristite u skladu sa uslovima bezbednosti, koji su opisani u uputstvu. Ukoliko proizvod nije namenjen deci, strogo vodite računa da ne bude nadohvat ruku da ne bi došlo do povrede. 
 
SAOBRAZNOST I GARANCIJA - POSTUPAK PRILIKOM KVARA PROIZVODA
U slučaju kvara proizvoda kupac se obraća ovlašćenom servisu.
Postupak reklamacije se sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS br. 62/2014 )
 
Pravilnik o reklamacijama
Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013), Direktor radnje "Periart" Niš dana 28.02.2015 godine donosi sledeći pravilnik:
 
 
 
PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU I POSTUPKU REŠAVANJA REKLAMACIJA
Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak rešavanja reklamancija potrošača na nedostatke kupljenih putem portala www.shop.periart.rs
 
I OPŠTE ODREDBE
 
Član 1.
Trgovinska radnja prodaje robu putem internet portala www.shop.periart.rs potrošačima vodeći računa o pravima potrošača i pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.
 
Član 2
Trgovinska radnja prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
 
Član 3.
Potrošač u smislu ovog Pravilnika koju uživa pravo na zaštitu i koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom.
 
II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA
 
Član 4.
Potrošač prilikom kupovine robe putem portala www.shop.periart.rs ima pravo na bezbednost, pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe, pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, pravo na informisanost o osnovnim osobinama robe, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.
 
Član 5.
Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.
Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini.
 
Član 6.
Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom.
 
Član 7.
Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi i sedišta prodavca, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.
 
Član 8.
Obaveza trgovca je da potrošaču za kupljenu robu izda račun sa svim propisanim elementima.
 
III OBAVEZE TRGOVCA
 
Član 9.
Trgovac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao iprodaju robe na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.
 
Član 10.
Trgovac prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste robe.
 
Član 11.
Trgovac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i kakrakteristikama robe.
 
IV POSTUPAK REKLAMACIJE
 
Član 12.
U slučaju kvara proizvoda u garantnom roku ili u periodu saobraznosti, potrošač se obraća ovlašćenom servisu čiji se podaci nalaze na garanciji-izjavi o saobraznosti, I na način koji je opisan u garantnom listu ili instrukcijom od strane servisa, servis vrši popravku ili zamenu reklamirane robe. U slučaju nemogućnosti popravke ili zamene robe, potrošač se obraća prodavcu koji ima obavezu da u što kraćem roku ( u skladu sa zakonom prihvati I reši reklamaciju ).
Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno telefonom, pisanim putem, elektronskim putem isključivo uz dostavu računa o kupljenj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, garancija, izjava o saobraznosti i dr.)
Trgovac je dužan da potrošaču izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju pisanim ili elektronskim putem. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana.
Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca.
 
Član 13.
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem on-line porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe.
Potrošač je dužan da robu vrati u ispravnom stanju, sa svom pratećom dokumentacijom trgovcu o sopstvenom trošku. Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe 
Trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, u roku od 14 dana od dana kada je primio izjavu o odustanku od ugovora.
Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku.
Ako je trgovac omogućio potrošaču da elektronskim putem popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca obavesti bez odlaganja u pisanoj ili elektronskoj formi.
 
Član 14.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.
 
Član 15.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom.
 
Član 16.
Prilikom prijema reklamacije od strane potrošača u evidenciji o primljenim reklamacijama unose se sledeći podaci:
O podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
Odluku o odgovoru potrošaču,
Datum dostavljanja te odluke,
Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
Načinu i datumu rešavanja reklamacije,
Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.
Reklamacioni list se popunjava u 2 primerka.
 
Član 17.
Reklamacija se podnosi usmeno ili pismeno u okviru radnog vremena telefonom, poštom ili elektronskim putem
O reklamaciji odlučuje se odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije.
 
Član18.
 
Po reklamaciji kupca može se doneti odluku:
 1.Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca
 2.Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom
 2.Da se isplati dogovoreni iznos novca kao umanjenje cene po osnovi nedostatka na robi, uz saglasnost kupca
 3.Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu
 4.Da se ne prihvati reklamacija
 
Član 19
 
Za maloletna lica reklamaciju mogu izvršiti samo roditelj odnosno staratelj
Reklamacijama podleže i roba prodata pod oznakom "popusti", "sniženja" itd.
 
 
V OSTALE ODREDBE
 
 
Član 20.
Ovlašćeno lice u prodaji dužno je da vodi odgovarajuću evidenciju o primljenim reklamacijama kupaca i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.
 
 
VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 21.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.
Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.
 
Član 22.
Pravilinik se primenjuje počev od dana donošenja.
 
Nis, 28.02.2015.godine
Trgovinska radnja "Periart" Niš